Cursul de perfectionare EXPERT ACHIZITII PUBLICE va fi derulat in cadrul proiectului cu titlul: “ACCES LA FORMARE PENTRU DEZVOLTARE”, ID POSDRU 128/5.1/G/134978 si se va desfasura pe parcursul a 40 de ore – instruire teoretica si 20 de ore – instruire practica.

Cursul de EXPERT ACHIZITII PUBLICE cuprinde 3 module:

Modulul 1 : AUTODEZVOLTARE PERSONALA  – 10 ore de pregatire (6 ore – instruire teoretica + 4 ore – instruire practica)

Modulul 2 : CADRUL CONCEPTUAL AL NEGOCIERII – 15 ore de pregatire (10 ore – instruire teoretica + 5 ore – instruire practica)

Modulul 3 : LEGISLATIA ACHIZITIILOR PUBLICE – 35 ore de pregatire (24 ore – instruire teoretica + 11 ore – instruire practica)

 

In urma parcurgerii acestor module, participantii trebuie sa dobandeasca o serie de competente specifice:

Modulul 1 : AUTODEZVOLTARE PERSONALA  

COMPETENTE SPECIFICE

1. Comunicarea interpersonală

 • Primeşte şi transmite informaţii
 • Participă la discuţii în grup şi individuale pe teme profesionale

2. Perfecţionarea pregătirii profesionale

 • Identifică cerinţele proprii de instruire
 • Stabileşte modalităţile de instruire
 • Realizează autoinstruirea
 • Participă la forme de perfecţionare / specializare

3. Utilizarea calculatorului

 • Introduce date în calculator
 • Prelucrează informaţiile
 • Redactează /tipăreşte documente specifice
 • Transmite /recepţionează informaţii

4. Coordonarea muncii în echipă

 • Identifică sarcinile în cadrul echipei
 • Planifică activitatea în cadrul echipei
 • Monitorizează activitatea echipei

Modulul 2: CADRUL CONCEPTUAL AL NEGOCIERII

COMPETENTE SPECIFICE

1. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

 • Însuşirea principiilor, mecanismelor şi tehnicilor de negociere
 • Derularea negocierilor
 • Finalizarea negocierilor

2. Elaborarea documentelor de specialitate

 • Colectează legislaţia aplicabilă
 • Selectează informaţiile ce urmează a fi prezentate
 • Descrie activitatea analizată
 • Prezintă concluziile activităţii analizate
 • Asigură forma finală a documentului

Modulul 3: LEGISLAŢA ACHIZITIILOR PUBLICE

COMPETENTE SPECIFICE

1. Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

 • Identifică activităţile specifice ale instituţiei
 • Analizează legislaţia aplicabilă
 • Proiectează procedura de implementare a legislaţiei

2. Acordarea consultanţei de specialitate

 • Identifică nevoile de consultanţă de specialitate
 • Analizează solicitările de consultanţă de specialitate
 • Elaborează baza documentară a consultanţei de specialitate
 • Oferă consultanţă la cerere

3. Planificarea achiziţiilor publice

 • Stabileşte priorităţile privind achiziţiile
 • Alege procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
 • Întocmeşte programul anual de achiziţii publice

4. Derularea procedurilor de atribuire

 • Transmite spre publicare anunţurile / invitaţiile de participare
 • Întocmeşte documentaţia de atribuire
 • Participă la derulareaprocedurilor de atribuire

5. Finalizarea procedurilor de atribuire

 • Participă la lucrările comisiei de evaluare a ofertelor/comisiei de negociere sau juriului.
 • Propune atribuirea contractului/acordului cadru sau anularea procedurii
 • Întocmeşte dosarul achiziţiei publice
 • Încheie contractul de achiziţie publică
 • Evita conflictului de  interese.